سوابق

پرونده های سابق معروف ما، شامل کمک به هزاران شهروند که در آذر ۹۸ کارتهای بانکیشان هک شده بود میباشد. در آن دوران، توصیات بسیار مهم به مشتریان دارای کارتهای بانکی داده و باعث محافظت از اطلاعات بانکیشان شدیم. کافه قانون در آینده هم محافظ حسابها و دارای های شما خواهد بود.

کار و فعالیت ما برای کمک یه مشتریانی که سرمایه خود را از دست دادن در رسانه ها پخش شده است. اگر شما هم ضرر مالی کرده اید، با ما تماس بگیرید.